ECM 2007ECM 2004TUV 2015 EÚ logo GDPR logo
SKEN

DPP s.r.o. je spoločnosť, so sídlom v Rybníku, založená v roku 2007. Hlavným motívom vzniku spoločnosti bolo využiť zručnosť ľudí z daného regiónu pri výrobe a montáži energetických zariadení. Ide hlavne o tlakové aj netlakové príslušenstvo kotlov pre spaľovanie klasických palív, ale aj energetických celkov, kde sa ako palivo používa biomasa. Neskôr naša spoločnosť rozšírila svoj predmet činnosti aj o vyhradené technické zariadenia elektrické a zdvíhacie (viď. certifikáty a oprávnenia).

Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009) pre oblasti zámočníctvo, kovovýroba a výroba, montáž a opravy tlakových, elektrických a zdvíhacích zariadení a máme zavedené systémy environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005 a manažérstva riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2008 pre horeuvedené oblasti.

Základnou filozofiou našej firmy je flexibilný prístup k našim zákazníkom - poskytovanie dodávok a služieb v požadovanej kvalite a načas.